Ugrás a tartalomra

Édes Napok csokoládé- és édességünnep Látogatói házirend

Jelen házirend („Látogatói Házirend” vagy „Házirend”) célja, hogy a 2023. szeptember 22-24. napja között az Édes Napok Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-957144; székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 5. mfsz 1.; e-mail: edesnapok@edesnapok.hu; „Rendező”) által rendezett Budapesten az V. kerületben, a Szent István téren elzárt területen „13. Édes Napok Budapest” elnevezéssel tartott rendezvény („Rendezvény”) látogatóinak  alapvető magatartási szabályait megállapítsa, e tekintetben ideértve minden személyt, aki a Rendezvény területére belép vagy ott tartózkodik, így a jelen Házirend rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a Kereskedőkre is („Látogatók”).

1.             A Rendezvény látogatása

1.1.  A Rendezvény nyitvatartási ideje péntek-szombaton 10:00 – 22:00 óra között, vasárnap 10:00 – 21:00 óra között. („Nyitvatartás”). 

1.2.  A Látogatóknak lehetősége van támogatói jegy vásárlására is, amellyel a MAGYAR CSOKOLÁDÉ ÉS ÉDESSÉG SZÖVETSÉG (nyilvántartási szám: 01-02-0016137; székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 5. mfsz./1. ajtó) tevékenységét támogatják anyagilag a Látogatók („Támogatói Jegy”). A Támogatói Jegy ára: 1 500,- Ft. 

1.4.  A Látogatók a Rendezvény területére történő belépéssel a jelen Házirend rendelkezéseit önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A Látogatók az általános viselkedési normáknak, jogszabályi előírásoknak és a jelen Házirendnek megfelelően kötelesek viselkedni.

1.5.  A Rendezvényt mindenki csak saját felelősségre látogathatja. A Rendezvényt látogató gyermekekért mindennemű felelősséget törvényes képviselője vagy a gyermekek kísérője köteles vállalni.

1.6. A Rendezvény területére háziállatok behozatala engedélyezett, azonban kizárólag mindenkor hatályos alkalmazandó jogszabályok, így különösen az állatok közterületen történő vezetésére vonatkozó, illetőleg az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek legmesszebbmenőkig történő betartása mellett polgári és büntetőjogi felelősség keretei között.

1.7.  A Látogatók a Nyitvatartáson kívüli időszakban kötelesek a Rendezvény területét elhagyni.

2.             Alapvető magatartási szabályok

2.1. A Rendezvény területén a Rendező beleegyezése nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni. Kereskedelmi célú kép- és hangfelvételt a Rendezvényről csak a Rendező belegyezésével lehet készíteni. Bármilyen kereskedelmi tevékenységet kizárólag a Rendezővel szerződött Kereskedők végezhetnek, a kizárólag a Rendező által kijelölt helyen (stand), ideértve a szórólapok prospektusok, termékminták, poszterek, magazinok, újságok, matricák vagy egyéb reklámanyagok terjesztését, illetőleg egyéb reklám tevékenység végzését is. A nyomtatott vagy elektronikus formátumban terjesztett reklám-anyagok kizárólag akkor tartalmazhatnak a Rendezvényre történő bármiféle utalást, amennyiben azt előzetesen a Rendező írásban jóváhagyta Az engedély nélküli vagy a kijelölt területen kívüli kereskedelmi tevékenységet folytatókat a Rendező kiutasíthatja és eltávolíttathatja a Rendezvényről.

2.2. Bármilyen kérdőíves kutatás vagy megkérdezés, közvéleménykutatás, továbbá báminemű adatgyűjtés kizárólag a Rendező előzetes írásos engedélyének birtokában lehetséges.

2.3.  A Rendezvényről hang- és képfelvétel készül. A Rendezvény területén hang- és képfelvétel kizárólag a Rendező és a kép tárgyát képező tárgy jogtulajdonosának előzetes írásos engedélye alapján készíthető. Minden Látogató, aki a felvételen feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a Rendezővel szemben. A Rendezvény területére történő belépéssel a látogatók, kiállítók és egyéb természetes személyek visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják a róluk készült felvételek korlátlan, nyilvános felhasználásához. A Rendező és munkatársai, vagy a Rendező által megbízott személyek által végzett dokumentációs vagy reklámcélú fénykép- vagy filmkészítési munkákat megakadályozni vagy hátráltatni szigorúan tilos.

2.4. A Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá ütő-, vágóeszközt, vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS! A hatályos jogszabályok szerint a Rendezvényen résztvevők (akár Látogató, akár Kereskedő) nem tarthat magánál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (így különösen, de nem kizárólagosan 8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot), illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben (vagy e tárgyban a mindenkor hatályos jogszabályban) meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat.

2.5.  A Rendezvényt nem látogathatják ittas és bódult állapotban lévő, illetve kábítószer és egyéb más drog vagy tudatmódosító szer hatása alatt álló személyek. Ittas vagy bódult állapotban lévő személyek kiszolgálását a Kereskedők kötelesek megtagadni, illetőleg az ilyen állapotban lévő személyek a Rendezvény területéről kiutasíthatók, eltávolíthatók.

2.6. A Rendezvény Házirendjének betartását a Rendező, a Rendezvény helyszínének munkatársai, valamint a Rendező által megbízott biztonsági szolgálat munkatársai ellenőrzik. A Rendezőnek jogában áll – és bizonyos esetekben köteles – a Rendezvény területére történő belépést korlátozni a Kereskedők, a Látogatók vagy egyéb személyek részére. A Rendezvény területén elkövetett vagyon-, rend- és személyvédelmet célzó jogszabályok megsértése a Rendezvényről történő azonnali kizárást és rendőri intézkedést vonhat maga után.

2.7. Tilos a Rendezvény területének beszennyezése, vagy bármely olyan tevékenység végzése, amely közvetetten szennyezéshez vagy nem kívánt hulladék keletkezéséhez vezethet, beleértve a légszennyezést és a zajártalmat is. Tilos a Rendezvény területén környezetkárosító vagy veszélyes hulladékot, vagy olyan hulladékot elhelyezni, amely nem a Rendezvénnyel összefüggésben keletkezett. Szennyezés esetén a kárt a Rendező, illetve munkatársai részére haladéktalanul jelenteni szükséges, akik gondoskodnak a szennyeződés azonnali megszüntetéséről. Az esetleges anyagi kár rendezése a helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján utólagosan történik.

2.8. A Rendezvényre gépjárművel behajtani tilos, kivétel az engedéllyel rendelkezőket, ebben az esetben a gépjárművezető köteles betartani a vonatkozó szabályozások rendelkezéseit, valamint a Rendező utasításait. Tilos a Rendezvény teljes területén kerékpárral, robogóval, gördeszkával, görkorcsolyával, rollerrel vagy más hasonló eszközzel közlekedni.

2.9.  A Rendező nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért, ezért kérjük, hogy minden Látogató fokozottan ügyeljen értékeire.

2.10. A Rendezvényen harmadik személyek nyújtanak szolgáltatásokat (étel, ital, egyéb ajándéktárgy stb.), Rendező ezen harmadik személyek által nyújtott szolgáltatásokért nem vállal felelősséget, továbbá a Rendezvényen résztvevő személyek egymásnak okozott károkért is kizárja Rendező a felelősségét.

2.11. Ugyanígy Rendező a Rendezvény területén elhagyott, őrizetlenül hagyott tárgyakért sem vállal felelősséget. A Rendezvény területén talált vagy őrizetlenül hagyott tárgyakat a rendezői információs irodában kell leadni. Az elveszett tárgyak iránt érdeklődni szintén itt lehet.

2.12. A Rendezőnek, biztonsági szolgáltatást nyújtó személyeknek, rendőröknek joguk van a szabályszegő személyt a rendezvény területéről azonnali hatállyal eltávolítani, amennyiben a személy többek között

- más személy életét, testi épségét veszélyezteti,

- más tulajdonában álló vagyontárgyakat megrongál, azokat veszélyezteti, a természetes környezetet veszélyezteti,

- garázda, agresszív módon viselkedik,

közösségen belüli békétlenséget szít, más társadalmi csoportok ellen uszít és ezen tevékenységét felszólításra sem szünteti meg,

- a Rendezvényen tiltott tárgyakat nem távolítja el.

2.13. A Látogató köteles vészhelyzet esetén a Rendező és a Rendezvény személyzetének utasításait követni és a rendezvény területét fegyelmezetten és rendben elhagyni. Amennyiben biztonsági intézkedések meghozatalára kényszerülnek a Rendezők (Pl. vihar, rendkívüli körülmény, stb.) és hangutasításokat adnak a Látogatók felé, azok kötelesek e felszólításokat, utasításokat betartani.

2.14.  A Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől, viselkedéstől, amely zavarja a Rendezvény, annak építési vagy a bontási munkálatának rendjét, tervezett ütemét, vagy bármely egyéb módon sérti a Rendező és a Rendezvény érdekeit, így különösen, de nem kizárólagosan, az alábbiak:

- a Rendezvény területéhez tartozó épületekben, szobrokban, burkolatokban, egyéb ingóságokban kárt tenni szigorúan tilos! Az okozott károkért az elkövető feltétlen és korlátlan anyagi- és jogi felelősséget vállal!

- a Rendezvény területén szigorúan tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.

2.15. A Rendezők fenntartják a jogot, hogy szükség esetén, a Rendezvény területén korlátozzák a rádiófrekvenciával működő adó-vevő készülékek forgalmát.

2.16. A jelen Házirendet megsértő személyekkel szemben a Rendezők fenntartják a jogot, hogy a Rendezvény területére történő belépésüket időlegesen vagy véglegesen megtagadják, vagy a Rendezvény területéről eltávolítsák, továbbá, hogy ezen személyekkel szemben a szükséges intézkedéseket és jogi lépéseket megtegyék vagy azokat kezdeményezzék. A Házirend súlyos vagy ismétlődő megszegése esetén az esedékes rendezvényen kívül a Rendező jövőbeni rendezvényei esetében is.

 

 

 

 

Édes Napok

Az Édes Napok hazánk legnagyobb édességfesztiválja és egyben legszínvonalasabb szakmai seregszemléje. Mára Európában is jegyzett a legnagyobb hasonló témájú rendezvények között.

Hírek, események

Elérhetőségeink

Alap információkkal kapcsolatban az edesnapok@edesnapok.hu címre, kiállítói információkkal kapcsolatban a langodorottya@edesnapok.hu címre írhatnak